Czym się zajmuję

Zakres usług

Adwokat Rybnik

Kancelaria Adwokacka Adwokat Agata Tytko z Rybnika świadczy usługi prawne w zakresie większości popularnych branż prawa. Chociaż moje zainteresowania obejmują zagadnienia na gruncie prawa rodzinnego oraz opiekuńczego, to jako doświadczony adwokat z Rybnika, bez problemu podejmę się również pomocy w innych gałęziach prawa.

Mam szeroką wiedzę z zakresu prawa cywilnego. Chętnie pomogę w sprawach o zapłatę, spadkowych, jak również pracownikom i pracodawcom, którzy potrzebują fachowych porad. Zajmuję się także prawem autorskim, oferując pomoc twórcom, którzy zostali poszkodowani w wyniku naruszeń osób trzecich.

W mojej kancelarii adwokackiej w Rybniku pomagam też w sprawach karnych, reprezentując pokrzywdzonych i oskarżycieli, a także broniąc obwinionych.

+48 660 140 130
adwokat usługi

Rozwód i separacja

W mojej kancelarii prawnej w Rybniku codziennie spotykam się z Klientami, którzy potrzebują rzetelnej pomocy podczas rozwodu lub separacji.

Doskonale wiem, że rozstanie z bliską osobą to bardzo trudny czas, dlatego robię wszystko, by moi Klienci jak najmniej odczuwali przykre konsekwencje takiego obrotu zdarzeń. Pomocy prawnej udzielam na miejscu, w kancelarii adwokackiej w Rybniku, a także reprezentuję Klientów przed sądem.

Rozwód Rybnik

Pomagam zarówno w sprawach z orzekaniem o winie, jak również tych bez orzekania o winie. Uczestniczę w toku ustalania alimentów, władzy rodzicielskiej oraz podziału majątku po rozwodzie.

 • rozwód z orzekaniem o winie/bez orzekania o winie,
 • separacja z orzekaniem o winie/bez orzekania o winie,
  • ustalenie alimentów na rzecz małoletnich dzieci i małżonka,
  • ustalenie władzy rodzicielskiej i sposobu kontaktów z dziećmi,
  • ustalenie sposobu korzystania z mieszkania po rozwodzie,
  • podział majątku wspólnego małżonków
 • unieważnienie małżeństwa.
adwokat usługi

Alimenty

Dochodzenie alimentów może trwać bardzo długo, a ustalenie ich wysokości często budzi pole do nieporozumień między stronami. Właśnie z tego powodu podczas sporu warto skorzystać z fachowej pomocy prawnej.

Jako doświadczony w sprawach o alimenty adwokat z Rybnika pomagam regularnie w sprawach dotyczących alimentów na rzecz dzieci, rodziców oraz małżonka. Reprezentuję zarówno strony, które domagają się alimentów, jak również te, wobec których toczy się postępowanie alimentacyjne.

W ramach świadczonej przeze mnie pomocy prawnej w Rybniku, udzielam porad, ale również redaguję niezbędne pozwy i reprezentuję Klientów przed właściwymi organami.

 • pozew o alimenty,
 • pozew o zmianę alimentów (podwyższenie/obniżenie),
 • pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • pozew o przyczynianie się do zaspokojenia potrzeb rodziny,
 • alimenty na rzecz dzieci,
 • alimenty na rzecz rodziców.
adwokat usługi

Podział majątku wspólnego

Jedną z ważniejszych konsekwencji rozwodu jest powstanie rozdzielności majątkowej. Jeżeli strony nie podpisały w przeszłości umowy majątkowej, podział majątku nie zawsze jest oczywisty.

Moja kancelaria prawna w Rybniku pomoże Państwu w złożeniu wniosku oraz sporządzeniu umowy o podział majątku, a także udzieli niezbędnej asysty przy ustalaniu nierównych udziałów w majątku.

Zajmę się również podziałem nieruchomości oraz rozliczeniem kredytu, ułatwiając Państwu szybkie zakończenie nieporozumień. Pomogę także w ustalaniu z kim będzie przebywać zwierzę, a także w przypadku związków nieformalnych, przeprowadzę rozliczenie konkubinatu.

 • umowa o podział majątku,
 • wniosek o podział majątku,
 • ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku dorobkowym,
 • rozliczenia nakładów każdego z małżonków na majątek wspólny,
 • podział nieruchomości,
 • rozliczenie kredytu,
 • zwierzę w podziale majątku,
 • rozliczenie konkubinatu.
adwokat usługi

Sprawy dotyczące dzieci

W mojej kancelarii adwokackiej zajmuję się sprawami dotyczącymi dzieci niezwiązanymi z wytoczeniem powództwa o rozwód. Osoby żyjące w konkubinacie również mogą ustalić kwestie alimentów i kontaktów z dzieckiem.

Pomagam dziadkom uregulować kontakty z wnukami. Prowadzę sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa, a w przypadku zagrożenia dobra dziecka o ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej.

 • opieka nad dziećmi po rozwodzie,
 • władza rodzicielska (powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie lub przywrócenie),
 • wydanie dziecka,
 • ustalenie kontaktów,
 • zarząd majątkiem dziecka,
 • ustalenie ojcostwa,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
 • ustalenie macierzyństwa,
 • zaprzeczenie macierzyństwa,
 • odzyskanie kosztów związanych z ciążą i porodem,
 • przysposobienie,
 • pomoc w realizacji kontaktów
adwokat usługi

Spadki

Śmierć bliskiej osoby pociąga za sobą często konieczność uregulowania kwestii masy spadkowej. Może prowadzić to do konfliktu pomiędzy członkami najbliższej rodziny. Zdarza się również, że dopiero po kilku miesiącach spadkobiercy dowiadują się o długach spadkodawcy.

W tym trudnym dla Państwa czasie udzielam porad prawnych, reprezentuję Klientów w sądzie, dbając o ich interesy. Prowadzę sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i zachowek.

W celu uniknięcia nieporozumień, pomagam w sporządzeniu testamentu.

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • odrzucenie spadku,
 • zachowek, zapis, polecenie,
 • przygotowanie testamentu,
 • unieważnienie testamentu.
adwokat usługi

Prawo cywilne

W mojej kancelarii adwokackiej często zajmuję się sprawami cywilnymi. Pomagam m.in.: odzyskać należności z zawartych umów, doradzam w kwestii nienależycie wykonanych umów, czy gdy powstaje problem w zarządzie rzeczą wspólną.

Sporządzam wezwania do zapłaty. Zajmuję się sprawami o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Prowadzę także sprawy dotyczące służebności, zasiedzenia.

Udzielam także porad prawnych, gdy dostaną Państwo pismo z funduszu sekurytyzacyjnego.

 • roszczenia o zapłatę,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań,
 • naruszenie posiadania,
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności,
 • ustanowienie drogi koniecznej,
 • ustanowienie służebności,
 • zarząd rzeczą wspólną,
 • naruszenie dóbr osobistych,
 • szkody górnicze,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • eksmisja,
 • sprawy z zakresu prawa konsumenckiego
adwokat usługi

Prawo pracy

Pomagam pracownikom w przypadkach nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, sporu z pracodawcą, czy doświadczenia mobbingu.

Analogicznie świadczę pomoc prawną pracodawcom w kwestiach związanych z pracownikami.

 • wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o pracę,
 • przywrócenie do pracy,
 • nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • kary dyscyplinarne,
 • odprawa,
 • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,
 • dyskryminacja i mobbing,
 • sprostowanie świadectwa pracy
adwokat usługi

Prawo autorskie

Z uwagi na fakt, że od wielu lat sztuka jest moją pasją oraz obroniłam pracę magisterską dotyczącą utworu plastycznego, chętnie podejmę się współpracy w zakresie prawa autorskiego.

Udzielam porad prawnych twórcom w zakresie autorskich praw majątkowych i osobistych.

 • roszczenia z tytułu naruszeń autorskich praw majątkowych,
 • roszczenia z tytułu naruszeń autorskich praw osobistych.
adwokat usługi

Prawo administracyjne

Jeżeli dostali Państwo decyzję administracyjną, z którą się nie zgadzacie, pomogę w sporządzeniu odwołania.

Rzetelnie i fachowo ocenię sytuację. Redaguję również skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargo kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 • odwołanie od decyzji organów administracji publicznej,
 • skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
adwokat usługi

Postępowanie egzekucyjne

Po otrzymaniu korzystnego dla Klientów orzeczenia, świadczę usługi prawne w zakresie postępowania egzekucyjnego. Sporządzam wnioski egzekucyjne, a w razie konieczności, skargi na czynności komornika.

Reprezentuję Klientów w sprawach z powództwa przeciwegzekucyjnego oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

 • wniosek egzekucyjny,
 • powództwo przeciwegzekucyjne,
 • skarga na czynności komornika.
adwokat usługi

Prawo karne

Posiadam również doświadczenie w sprawach karnych. Pomagam osobom pokrzywdzonym sporządzając zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa oraz reprezentując je w dalszym toku postępowania.

Redaguję prywatne akty oskarżenia oraz środki odwoławcze. Często prowadząc sprawy z zakresu prawa rodzinnego, wspieram ofiary przemocy domowej. Jako adwokat bronię również obwinionych w sprawach o wykroczenia.

 • zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa,
 • akt oskarżenia,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym,
 • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego w postępowaniu sądowym,
 • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia,
 • odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

szybki kontakt

Masz pytanie? Skontaktuj się ze mną!

Kontakt